PUNT.NL

Zag een bezoeker van  nazi war  criminal   richting moderator.punt.nl vertrekken en Dácht aan een voorval dat dé rascistische en discriminerende tendens dat ná cidi mdi naftaniel justitie rechtbank Óók punt.nl eerder al Vertoonde in Geval van een Klacht.En Dan Vast Óók al instituut subsidies macht en beloften cq statuten bedonderd voor raciale mafiapraktijken.

 Dit Artikel is voorlopig onder chronische Constructie daar zo als bij hier vóór aan gegeven raciale terreur en discriminatiecellen en activiteiten ér dan steeds Méér Én Méér Áán de Oppervlakte Komt.

Óók al in Andere Artikelen op Dit Blog Kunt U Ernstigste raciale discriminatie Onderwerpen van Crimineel kaliber Vinden! Maar beneden een Eerste Begin Wáár  Men Gelijk al uit Mag Concludéren DÁT ÁLS punt.nl U beschadigd U benaderd en lastig valt óf stalked  zij GELIJK AL VAN DISCRIMINATIE ALS TEGEN AANKLACHT BESCHULDIGD KUNNEN WORDEN ! Waar BIJ GEVÓLG DÁN Fraudes subsidiefraudes Valse voorwendselen en activiteit én vereniging of institúút als Crimineel raciaal wapen Automatisch BIJ KUNNEN!
Laatste Email:


Ja IK Denk Dat Ik De Emails  Over Deze Zaak Ook in een Artikel Ga Zetten .
Het is Nooit Té Kort Mensen Bij Veelvuldige Herhaling Op Dingen te Wijzen.
Èn Dit optreden  Zó Áls Òók Ván Dié jood speelt ook Nékbrekende invloed in Economie Politiék Én Overheden Wétgevingen En Media Tót Zélfs Dé schoolsystemen en Medische Wereld en Belastingdiensten en Verzekeringen ÈN Pénsioénen Àán Toé!DÙS Hèt IS ZÈÈR Àlgemeen Belang!


Groets


  xxx


On 1-4-2011 14:18, xxxxxx xxxx wrote:
Hoi xxx,


Dank voor je reactie. En dat artikel over die samenzwerende joden op je website ga ik overnemen op mijn xxxxxx site en dan verwijzen naar jouw website. Toen ik nog in Nederland voortploeterde, sloot ik een lease voor een xxxxx af met een bedrijf, waarvan de baas en zijn zoon, duidelijke joden waren. En ik vond het altijd vreemd, dat de onderlinge relatie altijd zo afstandelijk was. Maar jouw artikel verklaart alles.


Groeten,


  xxxxx


Op 1 april 2011 18:42 schreef  xxx het volgende:
Hoi xxxx


Knap Speurwerk
Ja De naam Al Zegt Dat hij joods is.
De alias of usernaamkeuze Ook.

De inhoud Van zijn kritiek aan Jou zegt Dat Als Je ergens Komt Je Alle Recht Op Goed Fatsoen En Rascismebescherming verliest?

Noú Dán is Het islamieten en joden Probleem Daar Mee Op Gelost.

Dat Antwoord is een Smerige dooddoener en een zich onttrekken aan zijn plicht.

joden zweren over het algemeen ongezegd ongeschreven samen tegen niet joden.
Was 70 Jaar Geleden Al Bespeurd!   http://tinyurl.com/3sczkkn

En Zulke dingen zeggen ze ook in hun protocollen

Maar Laat Je Niét intimidéren Door Deze Valse aanval Op Je Persoon En Activiteiten.
´t Zijn nu Eenmaal Al te Vaak Valse smeerlappen.

Groetjes Aan De Vrouw

Hoi

xxxOn 1-4-2011 13:13, xxx xxxxxx wrote: Hoi xxx,

Nou kan ik het effe niet meer volgen, misschien weet jij mij te vertellen, hoe dat in elkaar steekt. Allereerst kreeg ik deze mail van de Moderator van Punt.nl, in antwoord op mijn klacht over Xandernieuws:

Als u willens en wetens de confrontatie blijft zoeken kunt u niet van mij verwachten dat ik nog langer eisen stel aan de reacties die naar u geplaatst worden.  In dat geval hanteer ik de regel, waar er twee vechten, hebben er twee schuld.

Hoogachtend,
Martin van Stoutenberg.

Moderator
http://moderators.punt.nl
@: moderator@punt.nl

Uiteraard blijf ik alleen weg van de site Xandernieuws als hij artikelen plaatst, die 'normaal' van inhoud zijn en niet de intentie hebben voortdurend moslims te discrimineren en Zionistische joden te promoten. Want die bedreigingen stellen toch niet veel voor, moet nog zien, dat er iemand naar xxx xxxxxx xxxx, die wordt direct gesignaleerd zodra die  xxx xxxxxx 
 Hier onder Het Artikel Ván  in boven besproken link   http://tinyurl.com/3sczkkn  daar dat Blog eerder al vernietigd is vanwege joodse terreuractiviteiten onder Valse voorwendselen.donderdag 17 maart 2011

OUD ÈN NIEUW ALLES HET ZELFDE WÈÈR
De Jodenster  #UPDATE#

HET groote voordeel, dat de Jood steeds gehad heeft boven den Christen, vooral boven den Europeaan, is dat voor de hersens van den Jood de Christen is als een open boek...... terwijl de Europeaan den Jood nooit heeft begrepen. Daarenboven was de Jood altijd wel zóó sluw, te zorgen, dat zijn innerlijk zooveel mogelijk een gesloten boek blééf. 


      Het Humanisme gaf den Jood zijn groote kans......: de kans om te bereiken, dat men hem ging beschouwen, in breede kringen, n i e t als een lid van een ander ras, maar als een mensch met een andere godsdienst.


      En dat is een catastrofale vergissing. Een neger, die Mohammedaan is, wordt hier te lande eerstens beschouwd als: neger. Dat is: een man van een ander ras. Of de man Mohammedaan is, is een gansch andere kwestie.
      Bij den Jood echter is de ras-kwestie geheel op den achtergrond geraakt, - en slechts het religie-verschil, als iets vaag-griezeligs op zijn hoogst, blijven bestaan. 


      Deze misvatting is zeer ernstig. 


      Nu alle Joden een gele ster moeten dragen...... nu wordt het eerst recht duidelijk, van welk belang deze kwestie is. Waarlijk, sterren zijn op straat even talrijk als boterbloemen in een Meiwei. En zoo mogelijk nog talrijker zijn de opmerkingen van theekransjuffrouwen en heertjes op terrassen: „Hoe vrééselijk, voor die arme Joden, met zoo’n ster op te moeten loopen.” 


      Laten wij voor eens en voor altijd, - tenminste voor de lezers van deze kolommen, deze kwestie recht zetten. 


      Als gij, lezer, morgen zoudt moeten loopen met een blauwe ster, vermeldende het woord: „Europeaan”, - zoudt ge dat erg vinden? Hoegenaamd niet. Wellicht zou blauw niet harmonieeren met de tint van onze das, of met het patroon van ons pak, - maar verder ware deze ster slechts het constateeren van een rassisch feit, waaraan niet te tornen valt.
      Wij, Christenen en Europeanen, wij voelen ons verheven boven den Jood. Wij bezien zijn gele ster vanuit ons standpunt. Wij denken ons zelf in, wandelend met een gele ster, en vinden dat, terecht, een onaangename gedachte. 


      Een karakteristieke eigenschap van den Jood, - en dit is het belangrijke punt echter, - is, dat hij zich op zijn beurt, ver verheven acht boven elk Christen. Er mogen uitzonderingen zijn, - goed. De doorsnee-Jood echter is overtuigd, dat hij elk Christen qua geboorte, qua intellect en qua uitverkorenheid verre de baas is. De Joden gelooven zichzelf, tot op den dag van heden, nog steeds het uitverkoren volk. De Jood is trotsch op zijn Jood-zijn, al is hij sluw genoeg, dat niet te laten blijken, om geen vijandschap uit te lokken. En, trotsch zijnde op zijn Jodendom, is het dragen van een gele ster met vermelding van zijn ras voor hem evenmin een straf, als het voor een Arabier een straf zou zijn, met een roode ster „Arabier” rond te loopen. 


      Als de Joden een volk waren, een gemeenschap van menschen, die zich van andere menschen slechts onderscheidden door het belijden van een andere religie, zou er geen Jodenprobleem bestaan. Dat dit wél bestaat, niet op den dag van heden, maar sinds den dag waarop de eerste twee Joden de wereld in trokken, is een gevolg van hun ingeboren en overgeërfde rassische eigenschappen, welke praedomineeren boven alle andere aangeleerde gewoonten en sympathieën. De Jood is, onder de bewoners der aarde, de meest onverbeterlijke individualist en egoïst. Was hij dat alléén, dan ware dit nog niet zoo erg. Onder Christenen bestaat een hoog percentage egoïsten en individualisten. Bij het egoïsme van den Jood echter komt een ras-verbondenheid, welke van generatie op generatie overgaat, en den Jood zich steeds met zijn rasgenooten doet verbinden tot een gemeenschap i n den Staat welke eenzelfde parasiteerende levenswijze leidt als de Vrijmetselarij. 


      De Vrijmetselarij bestaat, als geheel, door de wederzijdsche hulp, door leden aan elkaar verleend, ten koste van de belangen van elke andere gemeenschap. De Vrijmetselarij echter is een kunstmatig organisme.


      De Joden vormen onderling een Vrijmetselarij, welke floreert over groeps- en staatsbelangen héén, - welke over de staten en volkeren heen, particuliere belangen der Joden behartigt...... en deze gemeenschap ontstaat, telkens weer, spontaan en noodzakelijkerwijs, door de ras-verbondenheid der Joden, welke hen een gemeenschappelijk voordeel doet zoeken ten koste der niet-Joden. Dit is het ware Joden-probleem. Elk ander ras kan in een vreemd volk assimileeren en spoorloos verdwijnen. De Jood, vreemd genoeg, doet dit nooit! Negers, Arabieren, Chineezen en Japanners, zijn na enkele generaties volkomen één met het volk dat hen heeft opgenomen. De Jood blijft steeds Jood en werkt voor zijn eigen en voor Jodenbelangen ten koste van alles en van iedereen, - óók ten koste van den Staat. 


      Het is een dwaasheid, te zeggen, dat een Jood zich ooit Nederlander kan voelen. De Jood, die dat beweert, is hoogstens een slechte Jood...... die zijn ras wil verraden. In wezen, in aard, in karakter verliest hij, - mogelijk zijn haren, maar nimmer zijn streken. Hij verliest nooit zijn aard en zoekt zich stééds met rasgenooten te vereenigen tot een kleine gemeenschap welke kan parasiteeren op den voor hem verachtelijken, zooveel dommeren Christen. 


      Verval niet in een valsch sentimentalisme. De Jood, die een gele ster draagt, lacht in stilte om den dommen Christen, die medelijden met hem heeft. 


      Hij voelt zich Jood, - de slimme Jood, elk Christen te glad af, en bovendien: lid van een boven alles uitverkoren volk.
W. W. W.


VAN        http://www.apriana.nl/niod/1942-05-13.html
    
Ik Vind de Informatie in Dit Bericht Heden Nog Passend Bij de gedragingen ván de Meerderheid Van Dié Naar Mijn Zeer Ruime Ervaring En Getuigenis Uiterst Ultrarascistische cultureel Criminele sekte mét hún Orgáánroven heroinehandels Mensen en Kinderen handels rooftochten plunderingen bedrog leugens laster smaaden kwaadspreken oorloghitsen en Gewétenlóós Méédógenloós uit vréten Ván Dé Ène Beschaving Én Volk Ná Dé Andere

De Informatie Past NáádLoos Áls Ondersteunend Bewijs Bij Mijn Andere Hiér Geplaatst Getuigenissen Beschrijvingen en Informatie Óm Déze sekte Die Dé Dágen Én Dé Nachten vúllen Ván Óns Bestaan Mét Leed Én Vérdriét

68 Jáár Ván Verdriet Én Lééd Geléden Al IS Bovenstaande Geschreven Èn Niéts IS ér Veranderd mét hén. Óòk Hét Scherpe Détáil Dát zé liefst Ón Genoemd Ón Gékénd willen zijn Ón Gézién IS Heden Nóg hun grote wéns Èn Láát zich Dágelijks Zién Én Béléven in hún Raciále Terreur Met Bij Voorbééld Dié Ultrarascistiasche heroinejunk ronny naftaniel Dié Èén Éven Ultraraciaal Discriminérend Terreurbedrijf rúnt Op Ónze Kosten tégen Óns Áls We Wát Dán òók Ván hún práktijkén Zéggen Óf Schrijven.Én Dié  Zelfs Voor Àf ingewijd is in STAATSGEHEIME ONDERHANDELINGEN Ván sektelid uri rosenthal. Óf zó een mdi.Ànders OVJ ÉN heroinejunk mr.velleman dé jood wél even òf zó een van oosten etc etc 

Dáár Óm Kómen ZIJ Hét MEEST CRIMINELE volk Dat Ons te Gast IS NÒÒIT IN WELKE MISDÀÀD STATISTIÈK  DÀN ÒÒK VÒOR.

ÉVEN ZÒ halen ze Chronisch hún Triljárdenplunderingen uit Dé Boeken.

 Zó Héden 2011 Nóg végen ze ÉLK Door hén Gépléégd Misdrijf Én liéderlijkhéid nóg ónder dé Mat Én Óók in samenwerking mét leden ván hun Terreurcellen in Andere gelederen Van de Maatschappij Zo Als justitie wetgevingen politiek en financien Dat ze zich Alles Mét ÚITSLÙITEND ÈN  ÀLLÈÈN CRIMINÉÈLSTE ÉN MÈÈST WRÈDE MIDDÈLEN  toé geeigend hébben.

Jew shadow society Dát Óp Ons Leven Én Bestáan parasitéért


Én Dàt noemt Óns Dé goyim dé ondersoort dé chicksa ...


#update#

Gezien De Heden Nóg Dágelijkse invloed Van Deze joden 
Óp Ons Dagelijks Leven Wélzijn Veiligheid En Recht Zet Ik Onderstaand Emailwisseling Bij 
Van Een Zeer Recent Gebeuren Dat Het cultureel Raciaal Discriminerende En Misdadige gedrag Van joden in Het Algemeen Laat Zien!


#

Laatste Email:


Ja IK Denk Dat Ik De Emails  Over Deze Zaak Ook in een Artikel Ga Zetten .
Het is Nooit Té Kort Mensen Bij Veelvuldige Herhaling Op Dingen te Wijzen.
Èn Dit optreden  Zó Áls Òók Ván Dié jood speelt ook Nékbrekende invloed in Economie Politiék Én Overheden Wétgevingen En Media Tót Zélfs Dé schoolsystemen en Medische Wereld en Belastingdiensten en Verzekeringen ÈN Pénsioénen Àán Toé!DÙS Hèt IS ZÈÈR Àlgemeen Belang!


Groets


  xxx
On 1-4-2011 14:18, xxxxxx xxxx wrote:
Hoi xxx,


Dank voor je reactie. En dat artikel over die samenzwerende joden op je website ga ik overnemen op mijn xxxxxx site en dan verwijzen naar jouw website. Toen ik nog in Nederland voortploeterde, sloot ik een lease voor een xxxxx af met een bedrijf, waarvan de baas en zijn zoon, duidelijke joden waren. En ik vond het altijd vreemd, dat de onderlinge relatie altijd zo afstandelijk was. Maar jouw artikel verklaart alles.


Groeten,


  xxxxx
Op 1 april 2011 18:42 schreef  xxx het volgende:
Hoi xxxx
Knap Speurwerk
Ja De naam Al Zegt Dat hij joods is.
De alias of usernaamkeuze Ook.


De inhoud Van zijn kritiek aan Jou zegt Dat Als Je ergens Komt Je Alle Recht Op Goed Fatsoen En Rascismebescherming verliest?


Noú Dán is Het islamieten en joden Probleem Daar Mee Op Gelost.


Dat Antwoord is een Smerige dooddoener en een zich onttrekken aan zijn plicht.


joden zweren over het algemeen ongezegd ongeschreven samen tegen niet joden.
Was 70 Jaar Geleden Al Bespeurd!   http://tinyurl.com/3sczkkn


En Zulke dingen zeggen ze ook in hun protocollen


Maar Laat Je Niét intimidéren Door Deze Valse aanval Op Je Persoon En Activiteiten.
´t Zijn nu Eenmaal Al te Vaak Valse smeerlappen.


Groetjes Aan De Vrouw


Hoi


xxx
On 1-4-2011 13:13, xxx xxxxxx wrote:
Hoi xxx,

Nou kan ik het effe niet meer volgen, misschien weet jij mij te vertellen, hoe dat in elkaar steekt. Allereerst kreeg ik deze mail van de Moderator van Punt.nl, in antwoord op mijn klacht over Xandernieuws:

Als u willens en wetens de confrontatie blijft zoeken kunt u niet van mij verwachten dat ik nog langer eisen stel aan de reacties die naar u geplaatst worden.  In dat geval hanteer ik de regel, waar er twee vechten, hebben er twee schuld.

Hoogachtend,
Martin van Stoutenberg.

Moderator
http://moderators.punt.nl
@: moderator@punt.nl

Uiteraard blijf ik alleen weg van de site Xandernieuws als hij artikelen plaatst, die 'normaal' van inhoud zijn en niet de intentie hebben voortdurend moslims te discrimineren en Zionistische joden te promoten. Want die bedreigingen stellen toch niet veel voor, moet nog zien, dat er iemand naar xxx xxxxxx xxxx, die wordt direct gesignaleerd zodra die  xxx xxxxxx binnenrijdt. Maar vandaag ontving ik een mail van de site 'Eind ter Tijden', waar ik enige tijd geleden een reactie plaatste en waar ik een reactie vond van ene Hendrik. Welnu deze Hendrik blijkt Henkjan de Krijger te zijn, die een website runt onder http://www.henkjandekrijger.com/, maar ik zie ook een website van hem onder deze link: http://www.henkjan-de-krijger.com/ , dus hij wil blijkbaar wel verwarring zaaien. Voorts werkt hij ook voor Punt.nl als Moderator Martin van Stoutenberg. En deze Hendrik zit ook nog eens Punt.nl zwart te maken, omdat hijzelf voor zover ik het kan zien, eigenaar is van hosting Mijndomein. Ik heb zijn site doorgeworsteld, maar kom er niet uit. Is hij soms een cryptojood? Misschien kan jij licht brengen in deze duisternis.

Groeten,

xxxxx


#Einde update#

jodenster, oorlog, religie, rascisme, ras,jood,christen,talmud,torah,Crimineel,antisemiet,
mensch,uitverkoren,bijbel,kerk,religie,heroine,israel,mensenhandel,kinderprostitutie


No comments:

Post a Comment